Alle deltakerne samlet på seminar om spisset musikktilbud i skolen, 27. septepmber 2018 på Sentralen i Oslo

Stort engasjement rundt økt musikktilbud i skolen

Torsdag 27. september inviterte Senter for talentutvikling Barratt Due til seminar om spisset musikktilbud i skolen. Seminaret ble holdt på Sentralen i Oslo og representanter innen politikk, kultur og skolevesenet fra de største regionene var tilstede.

Målet for dagen var å dele kunnskap og erfaringer, diskutere muligheter og ikke minst for å motivere til videre arbeid mot gode skolemodeller for unge utøvende musikere. – Anders Hall Grøterud, Leder for Senter for talentutvikling Barratt Due

Behovet for et utvidet tilbud til de elevene med vilje til i større grad å satse på musikk, ble belyst i rapporten Tid for Talent fra 2008. Musikk på Majorstuen og Edvard Munch videregående skole er foregangsskoler innen et spisset musikktilbud til elever i Oslo og ble startet på bakgrunn av rapporten. Disse tilbudene har vist seg å være svært vellykket og det har vært uttalt ønske om å utforske muligheten for at flere slike tilbud kan bli etablert i regionene. På bakgrunn av dette inviterte Senter for talentutvikling til et nasjonalt seminar om temaet for å gi foregangspersoner i regionene konkrete verktøy for videre arbeid. De fleste regionene var godt representert og det var tydelig at temaet talentutvikling i skolen er et engasjerende område.

Seminaret belyste behovet for samarbeid med skolen, hvordan man kan integrere og koordinere de samlede talenttilbudene og hva som skal til for å etablere slike tilbud i regionene. Seminaret ble åpnet av leder for Senter for talentutvikling, Anders Hall Grøterud, som presenterte senteret og dets arbeid som pådriver innen talentutvikling gjennom regionssamlinger, Ung Filharmoni og konferanser for blåsere, strykere og klaver. Første del av programmet bestod av en statusrapport innen talentutvikling i dag ved rektor på Barratt Due musikkinstitutt, Stephan Barratt-Due, og prorektor Alf Richard Kraggerud, og en presentasjon av ulike modeller for samarbeid med skolen innen idrett, dans og musikk ved Mattias Lindqvist, leder for Unge Talenter. Olympiatoppen ble trukket frem som viktig samarbeidspartner og premiss- og kvalitetsleverandør for skolen innen idretten, og spørsmålet er jo da om det kunne vært behov for en tilsvarende samlende aktør innen musikk.

Liv Andersen, leder for Musikk på Majorstuen

Andre del av programmet omtalte prosessen i etablering av Musikk på Majorstuen. Liv Andersen, leder for Musikk på Majorstuen, presentere musikktilbudet, hva de har fått til og hvordan hverdagen ser ut, men også utfordringer knyttet til tilbudet. Gleden elevene har av å være i et miljø med likesinnede var noe av det Andersen fokuserte på. I tillegg snakket hun om hvilke utfordringer man kan møte når man skal slå sammen to ulike kulturer, behovet for å tenke helhetlig om elevenes totalbelastning og skape et tilbud til elevenes beste. Rektor ved Majorstuen skole Marianne Mette Stenberg, belyste hva som kreves av skoler som vil starte et liknende tilbud. Tre områder Stenberg pekte på som prekære var

Mennesker, i form av gode lærere, forståelse for hverandres fagfelt og anerkjenne mangfold, penger, musikkundervisning kostnader, og plass, krav til for eksempel øverom og konsertsal, utfordrer logistikken. – Marianne Mette Stenberg, rektor ved Majorstuen skole

Marianne Mette Senberg, rektor ved Musikk på Majorstuen

Tidligere skolebyråd Torger Ødegaard og assisterende utdanningsdirektør i Oslo-skolen Patrick Stark belyste temaet fra politiske ståsteder. Ødegaard var delaktig i oppstart av danselinjen på Ruseløkka skole før prosessen med Musikk på Majorstuen. Rapporten Tid for Talent var utgangspunktet for at han fattet interesse for behovet for et bedre musikktilbud i skolen og han påpekte viktigheten av at en politiker får lagt argumentene i hendene i form av en rapport eller et dokument. Det gjør det mye enklere å både favne interesse og deretter følge opp saken.

Torger Ødegaard, tidligere skolebyråd

Viktigheten av å finne rett person fra politisk side er noe både Ødegaard og tidligere AP-politiker Trond Jensrud, som også holdt et inspirerende innlegg, understrekte. Jensrud gav deltakerne innsikt i lobbyvirksomhet og behovet for å finne den politikeren som kan brenne for saken. Dette er ikke nødvendigvis politiske ledere øverst i systemet, det å bruke tid på å finne rette person – og gjerne innen flere partier, er essensielt.

Trond Jensrud, tidligere AP-politiker

Mot slutten av seminaret diskuterte deltakerne gruppevis muligheter og utfordringer i sine regioner som en oppstart på noe som forhåpentligvis resulterer i flere gode tilbud innen musikk i skolene rundt om i landet!

Se flere bilder fra seminaret:

Foto: Thea Gunnes

Samarbeidspartnere