MITOP

Musikk i teori og praksis

Musikkteoretisk kunnskap og gehør bør utvikles parallelt med utøvende ferdigheter på instrumentet. Men hva bør elever lære på hvilket nivå og hvordan kan de best lære det?

«MITOP gir talentfulle barn og unge et helhetlig musikkopplæringstilbud der de får utviklet sitt musikerskap, musikkteoretisk forståelse og spesialisert kompetanse på sitt instrument.«

– Alexander Nickelsen, skaper av MITOP

Et progresjonsbasert, helhetlig læreverk
Musikkteori og gehør undervises i de fleste fordypnings- og talentutviklingsprogram, men fram til nå har det manglet gode, helhetlige læringsressurser på norsk for målgruppen under 19 år.

Musikk i teori og praksis (MITOP) er et svar på dette behovet. Gjennom utprøving over flere år, har Alexander Nickelsen utviklet et progresjonsbasert læreverk på 7 bøker der den musikkteoretiske kunnskapen integreres med elevenes utøvende virksomhet.

Læreverket består av

 • syv fysiske lærebøker fra nybegynnernivå opp til høgskolenivå
 • et interaktivt musikkart
 • digitale ressurser for gehørtrening, mengdetrening og fordypning.
 • kartleggingsprøver og nivåprøver

Første bok starter med elementær notelære og musikkteori. Når elevene er ferdige med bok 4 og 5 har de tilstrekkelig kunnskap til å bestå opptaksprøvene til høyere musikkutdanning og bok 6 og 7 er på høgskolenivå.

Målet er at eleven skal få maksimalt utbytte av musikkundervisningen gjennom et tett og tillitsfullt tverrfaglig lærersamarbeid der undervisningen i et emne bygger på det som undervises i de andre emnene. Læreverket er ikke sjangerspesifikt, og henter materiale og arbeidsformer fra ulike stilretninger.

Se Alexander Nickelsens presentasjon av læreverket.

Utviklet ved Musikk på Majorstuen
MITOP er utviklet ved musikktilbudet på Musikk på Majorstuen i Oslo, av Alexander Nickelsen. Programmet gir elever fra 5.-10. klasse et fordypningstilbud i musikk innbakt i skolehverdagen, og er unikt i norsk sammenheng. MITOP brukes i undervisningen i musikkteori, tangenter, kor og hovedinstrument.

MITOP har potensial til å også kunne brukes ved talentutviklingsprogram, kulturskolens fordypningsprogram, og på Musikk, dans, drama i videregående skole.

Musikk i Teori og Praksis særtrekk

 • tverrfaglig
  • integrerer musikkteori, musikkhistorie og gehørtrening med utøving på hovedinstrument, og med komposisjon og improvisasjon
 • progresjonsbasert
  • MITOP består av 7 nivåer der hvert nivå bygger på det forrige i en spiralprogresjonstenkning.
 • multimodalt
  • MITOP oppfordrer til og tilrettelegger for at stoffet innlæres auditivt, visuelt, kognitivt og taktilt gjennom taktering, solfege og sang og spilling på hovedinstrument og piano.

«Musikkteori skal være meningsfullt. Det elevene lærer i musikkteori og tangenter skal berike det de gjør på hovedinstrumentet sitt.»

– Alexander Nickelsen

Hva lærer elevene ved å bruke MITOP?
MITOP gir elevene en grundig og systematisk innføring i musikkteori. Relativ solfege er et viktig verktøy i alle bøkene. Gjennom bruk av solfege utvikler elevene evne til og trygghet på notelesning, de får en bedre tonalitetsfølelse, indre forestillingsevne og musikalsk hukommelse.

«Når du er stabil på hvor du har grunntonen og kvinten så kan du operere fritt ut fra det, og for meg har det vært nøkkelen til å kunne bladlese med noe hastighet.»

– Elev på 10. trinn på Musikk på Majorstuen

Solfege innlæres parallelt med trinntall og tonenavn, og ideen er at elevene skal bli kjent med mange systemer gjennom bruk av bøkene. Derfor lærer de også besifring, trinnanalyse og funksjonsanalyse.

Taktering er et annet sentralt verktøy, som brukes for å få en opplevelse av taktens tyngdepunkt, trene seg på underdeling og få en opplevelse av den rytmiske understrømmen i musikken.

Bygd på lærersamarbeid
En viktig bestanddel i MITOP er tverrfaglig lærersamarbeid. For at elevene skal oppleve musikkundervisningen som en helhet er det viktig at lærerne bruker de samme begrepene, og vet hva de andre lærerne jobber med og hvordan de gjør det. Dette forutsetter tid til samtaler om undervisning, til felles prosjekter og gjerne også til observasjon av hverandres undervisning.

På Musikk på Majorstuen er lærersamarbeidet i hverdagen tatt hånd om gjennom online lekseskjema som lærere og elever har tilgang til. På den måten vet musikkteorilæreren hva eleven jobber med på tangenter, og hvilke stykker eleven spiller på hovedinstrumentet sitt. Hovedinstrumentlæreren vet hvilket nivå eleven er på teoretisk, og kan for eksempel trekke inn analyse av form eller akkordprogresjoner i undervisningen, dersom det oppleves relevant. 

For Nickelsen er det viktig at alle lærerne skal få noe ved å gå inn i et slikt lærersamarbeid, både i form av et fellesskap og i form av nye ideer og ny inspirasjon. Samtidig er det viktig at hver lærer og hvert fag skal beholde sin egenart.

«Ideen er ikke at lærerne skal gjøre det samme eller kunne det samme, men utfylle hverandre og bygge på hverandres undervisning.»

– Alexander Nickelsen

Testing av MITOP høsten 2022

Det pågår nå et arbeid for å få rettigheter til notematerialet som brukes i MITOP. Læreverket vil så testes ut i løpet av høsten 2021, og være klart for lansering januar 2022.

Vi vil i denne første fasen teste ut MITOP på talentutviklingsprogram og fordypningsprogram i kulturskolen og på musikklinjer på videregående skole.

De som gjennomfører testingen får

 • tilgang til MITOP-materialet som består av alle bøkene, musikkartet og tilgang til digitale ressurser
 • innføringskurs (fysisk eller digitalt) med Alexander Nickelsen, opphavsmannen til MITOP.

Og de forplikter seg til

 • å bruke tid på å sette seg inn i MITOP og bruke det i sin undervisning høsten 2022
 • delta inn i en testgruppe (digitale treffpunkt) og bidra til videre utvikling av læreverket

Opptak av kandidater til prøveprosjektet for MITOP høsten 2022 har nå blitt avsluttet.

Er du interessert i å høre mer om MITOP utover informasjonen over, send gjerne en e-post til prosjektleder Peder Barratt-Due.

Samarbeidspartnere